tel.: 501 260 515
Strona główna » Polityka prywatności
 

Polityka prywatności              Nasza firma przykłada szczególną wagę do ochrony powierzonych jej danych osobowych. W tym celu oraz w celu realizacji postanowień obowiązujących przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO został stworzony zbiór zasad tworzący politykę prywatności Naszej firmy, która określa informacje dotyczące zbierania i przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usług przez PPUH ACTIVIA z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Słowackiego 35/7, zwana dalej: Naszą Firmą.

CEL SERWISU

                   Serwis umożliwia Użytkownikom dostęp do informacji na temat Naszej Firmy w zakresie między innymi:

 • Przedmiotu działalności;
 • Świadczonych usług;
 • Informacji związanych z zakresem świadczonych usług;
 • Kontaktu.

PRAWA AUTORSKIE

Zawartość strony internetowej Naszej Firmy jest jej własnością, a wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone.
Strona internetowa oraz wszystkie jej elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.00.80.904 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U.03.153.1503 z późn. zm.).

INFORMACJE

                  Nasza Firma nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność i sposób wykorzystania informacji podanych na stronie internetowej i nie gwarantuje ich aktualizacji. 
W szczególności rzeczywiste wyniki i zdarzenia mogą istotnie odbiegać od opinii lub stwierdzeń zamieszczonych na stronie internetowej.
Informacje zawarte na stronie internetowej oraz stronach z nią powiązanych (np. blogach) mogą być aktualizowane z pewnym opóźnieniem. Niektóre informacje podane na stronie internetowej mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne. Wszystkie informacje o charakterze historycznym należy uznawać za aktualne w dniu ich pierwszej publikacji.
Informacje zaprezentowane na niniejszej stronie internetowej nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.
Nasza Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść obcych informacji i ogłoszeń zamieszczanych na stronie internetowej.

DANE OSOBOWE

                 Nasza Firma przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem przepisów rozporządzenia RODO, jedynie w celach związanych ze świadczeniem usług oferowanych przez Naszą Firmę.

Administratoremdanych Użytkowników jest Piotr Burzawa prowadząca działalnośćgospodarczą pod firmą FPUH ACTIVIA Piotr Burzawa z siedzibą w Gliwicach (kod pocztowy: 44-100), przy ulicy Słowackiego35/7, NIP 6312389293REGON 241415384.

NaszaFirma przetwarza dane osobowe w celach: 

 • sprzedaży produktów oferowanych przez firmę  -  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

 • marketingowych ? podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy ? marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

 • rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy ? (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

 • wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownik - podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), Podaniedanych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarciaumowy. 

Daneosobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonaniaumowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresiewymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnychroszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

Odbiorcamidanych osobowych będą:

 • podmiotom świadczącym usługi hostingowe i usługi mailingowe,

 • podmiotom świadczącym usługi transportowe lub pocztowe,

 • podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne lub innego rodzaju usługi doradcze.

Nieprzekazujemy danych Użytkowników do państw trzecich.

Daneosobowe użytkowników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniudecyzji, w tym profilowaniu.

NaszaFirma zapewnia realizację uprawnień wynikających z przepisówprawa, a w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych,ich poprawiania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, prawowniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, a także prawo docofnięcia zgody. Cofnięciezgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, któregodokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Szczegółowyzakres uprawnień uzależniony jest od podstawy prawnej przetwarzaniadanych osobowych, ich zakresu.

Wcelu skorzystania z przysługujących praw prosimy o kontakt pod adresem: hurt.activia@gmail.com, FPUH ACTIVIA PIOTR BURZAWA, ul. Słowackiego35/7, 44-100 Gliwice.Zastrzegamy,że realizacja powyższych uprawnień może nastąpić jedynie popozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o ich wykonanie.

Osoby,których dane są przetwarzane, mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

NaszaFirma stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jestjak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przednieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

Jakiekolwiek pytania dotyczące zasad zachowania poufności, zasad bezpieczeństwa stosowanych na naszych stronach bądź korzystania z usług Naszej Firmy, prosimy przesyłać na adres mailowy hurt.activia@gmail.com

PLIKI COOKIES

         

Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikachcookies.

Pliki(cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są wurządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są dokorzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwęstrony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

Operatorserwisu FPUH ACTIVIA PIOTR BURZAWA, ul. Słowackiego 35/7, 44-100 Gliwice jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

Operatorserwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

 • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

 • możliwości logowania do serwisu;

 • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.


Serwisstosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe.Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentuopuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę,wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ichusunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ichustawień.


Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki,aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Innedostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarkiinternetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) wurządzeniu końcowym.


Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stronyi nternetowej serwisu.


Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.


Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.


Bardziejszczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są nastronie ciasteczka.org.pl(źródło: https://ciasteczka.org.pl/polityka-prywatnosci)


DATKOWE INFORMACJE

         Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał ze strony internetowej wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
Nasza Firma nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie strony internetowej oraz za przerwy w jej dostępności.
Nasza Firma w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania ze strony internetowej. 
Korzystanie ze strony internetowej jest bezpłatne.
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie i polityce prywatności. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści regulaminu i polityki prywatności na stronie internetowej i obowiązują od momentu ich wprowadzenia.
Niniejszy regulamin i polityka prywatności są udostępniane nieodpłatnie użytkownikom strony internetowej, którzy mogą je pozyskać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem Internetu.


Kontakt

Obsługa sklepu online:
501 260 515
e-mail:
hurt.activia@gmail.com
Czynne w godzinach:
od pn. do nd.: 8:00-22:00
AMORTYZATORY ■ DAMPERY ■ CZĘŚCI ZAMIENNE ■ KOMPONENTY ■ NARZĘDZIA ■ OLEJE I SMARY ■ AKCESORIA